การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏบัติการ เรื่อง เภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในประเทศไทย
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏบัติการ เรื่อง เภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในประเทศไทย
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-032-12-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 3 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 15 ธันวาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและส่งผลต่อการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายของระบบสุขภาพในการจัดการดูแลผู้ป่วย เภสัชพันธุศาสตร์เป็นความรู้ที่นำข้อมูลทางพันธุกรรมมาใช้สำหรับการดูแล รักษาผู้ป่วย ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ยาบำบัดรักษา ขณะที่ผู้ป่วยจะเกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยผลลัพธ์ใน ระดับบุคคลจะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ และในที่สุดจะทำให้เกิดผลต่อผลลัพธ์ทางค่าใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าใน ที่สุด การตรวจตัวบ่งชี้ทางเภสัชพันธุศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการตอบสนองหรือไม่ตอบสนองต่อประสิทธิภาพของยา หลีกเลี่ยง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และกำหนดขนาดการใช้ยาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ในประเทศไทย และยังขาด แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมาตรฐานในการส่งตรวจแปลผลและการนำไปใช้ประกอบการจัดการดูแลผู้ป่วย
ดังนั้น โครงการวิจัย “เภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในประเทศไทย” โดยการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข (สวรส.) จึงเป็นโครงการบูรณาการของการนำความรู้ทางเภสัชพันธุศาสตร์มาประยุกต์ใช้สำหรับการดำเนินการ ในทางปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงของระบบการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย โดยเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ประกอบกัน ซึ่งโครงการวิจัยประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) การศึกษาเพื่อประเมินความถี่ของการสั่งจ่ายยาที่มีข้อบ่งชี้ในการตรวจทางเภสัช พันธุศาสตร์ของผู้ป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาล 2) การพัฒนาแนวปฏิบัติทางเภสัชกรรม และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อ ประกอบการตัดสินใจทางคลินิก 3) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพหุสัณฐานและการกลายพันธุ์ที่สัมพันธ์กับการใช้ยาสมเหตุผล 4) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบระบบการ Clinical Decision Support สำหรับข้อมูลทางเภสัชพันธุศาสตร์ และ 5) การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์คลินิกเพื่อประเมินความคุ้มค่าในการใช้ข้อมูลเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อประกอบการใช้ยาอย่าง สมเหตุสมผลในบริบทของประเทศไทย ผลการวิจัยดังกล่าวคาดว่าจะเป็นต้นแบบในประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชพันธุศาสตร์สำหรับ การพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการ ประชุมปิดโครงการวิจัยฯ และเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยที่สำคัญต่อสาธารณชน และบุคลากรสาธารณสุขด้วยการประชุมเชิง ปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรุปผลการศึกษาวิจัยและกำหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์ของโครงการวิจัยในอนาคต
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการใช้ยาสมเหตุผล รวมทั้งแนวปฏิบัติและมาตรฐานที่ชัดเจนสำหรับ การจัดการดูแลผู้ป่วย ให้แก่เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจสามารถ
นำไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการวิจัยต่อสื่อมวลชนและสาธารณชนให้เป็นที่รับทราบ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่เก็บค่าลงทะเบียน) สนใจสมัครลงทะเบียน ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVk7azd_Z1phB7uLK7wgd_18YYW1NxrsYAENJ00f5SZJ7zsA/viewform ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ Email: amonrut.jai@mahidol.ac.th