การประชุมวิชาการ
(Online) รับมือกรดไหลย้อน ยุคโควิค-19
ชื่อการประชุม (Online) รับมือกรดไหลย้อน ยุคโควิค-19
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-041-11-2563
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสดจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
วันที่จัดการประชุม 12 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล :
โรคกรดไหลย้อน เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ โดยเฉพาะในปัจจุบันแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จานวนผู้ติดเชื้อลดลง
แต่ประชาชนก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากการสารวจโดยกรมสุขภาพจิตพบว่าประชาชน 51.85%
มีความเครียดและความวิตกกังวล และจำนวนผู้ที่โทรมาขอคำปรึกษากับกรมสุขภาพจิตทางสายด่วน 1323 เพิ่มขึ้นจาก 20-40 รายในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.63 เป็น 600
รายในเดือน มี.ค.63 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 630 รายในเดือน เม.ย.63 ซึ่งเมื่อเกิดความเครียด กระเพาะอาหาร ลำไส้ หรือหลอดอาหารจะทางานได้น้อยลง
และหลั่งกรดออกมามากขึ้น จึงมีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนมากขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บปวดจากอาการแสบร้อนกลางอก จุกแน่นหน้าอก
ผู้ป่วยจานวนมากขึ้นที่ประสบปัญหากรดไหลย้อนจากความเครียด จึงมาใช้บริการที่ร้านขายยา ที่สามารถให้การดูแลเบื้องต้น ด้วยการจ่ายยา
และ/หรือให้คาแนะนาเบื้องต้นกับผู้ป่วย เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ
วัตถุประสงค์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนายกระดับร้านขายยาของสมาชิกให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคมและชุมชน โดยอาศัยการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้กับสมาชิกร้านขายยาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ร้านขายยามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาในการจัดการกับปัญหาสุขภาพต่างๆของประชาชน ส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และร่วมกันปลูกจิตสานึกของสมาชิกชมรมร้านขายยา ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน
คำสำคัญ
GERD, Heartburn, Acid Pocket, Alginate, Reflux suppressants
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th