การประชุมวิชาการ
โครงการ พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นทางสุขภาพบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS systems (Development of Health Mobile Applications on Android and iOS systems)
ชื่อการประชุม โครงการ พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นทางสุขภาพบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS systems (Development of Health Mobile Applications on Android and iOS systems)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-026-12-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่จัดการประชุม 11 -17 ธันวาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ และเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ แบบที่ 1 ระหว่างวั
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยด้วยนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี โดย Roadmap การพัฒนานวัตกรรมกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตั้งเป้าหมายการพัฒนาผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ของ ASEAN ในปี 2568 ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพต้องมีการปรับตัวเพิ่มพูนทักษะทางด้านเทคโนโลยี ทั้งการเรียนรู้ ใช้งานรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น
Mobile application คือโปรแกรมประยุกต์ที่ออกแบบรองรับการใช้งานบน Smart device เช่น Smart phone หรือ Tablet เป็นต้น เพื่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานด้านต่างๆ รวมถึงทางด้านสาธารณสุข สุขภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันจะเห็นว่าหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขได้เริ่มมีการพัฒนา Mobile application เพื่อใช้งานในหน่วยงาน เช่น application ที่ให้ความรู้เรื่องโรคและยาต่างๆ application ที่ช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติใน Asean application ลดการรอคิวนานในโรงพยาบาล หรือ application นัดหมาย เลื่อนนัดพบแพทย์ เป็นต้น
ทั้งนี้ในการพัฒนา Mobile application นั้นผู้ที่สามารถพัฒนาได้จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรม แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ทำให้การพัฒนา Mobile application สะดวกขึ้น ทำให้ผู้ที่ไม่มีความรู้และทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมสามารถสร้าง Mobile application ได้ด้วยตนเอง
การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะเน้นให้ผู้เข้าอบรมที่ไม่มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรม สามารถพัฒนา Mobile application เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เข้าหลักการในการพัฒนา application พัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรม รู้จักการออกแบบหน้าแอพพลิเคชั่น (UI) การควบคุมการทำงานของแอพพลิเคชั่น ด้วยเครื่องมือออนไลน์ที่สามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น AppInventor, Kodular ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android และเรียนรู้ Thunkable x ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ IOS หรือ Android เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมและการออกแบบ application ได้
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนา Mobile application เบื้องต้นด้วยตนเองได้
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ IOS หรือ Android ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 (คุณกัลยา อรวิเชียร) โทรศัพท์: 08-9918-3921