การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านยาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563
ชื่อการประชุม โครงการอบรมผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านยาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-022-09-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องทับทิมสยาม 4 โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลอุบลราช
วันที่จัดการประชุม 29 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านยาจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 150 คน 2. เภสัชกรผู้ที่รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านยาเป็นหน่วยหนึ่งของระบบบริการสุขภาพที่มีความใกล้ชิดประชาชน เป็นสถานบริการ ที่ประชาชนไปรับบริการก่อนเป็นลำดับแรก ร้านยา ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ในการกระจายยาเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสให้บริการด้านสุขภาพเป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชน ในการใช้บริการเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนการส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานและเป็นไปตามข้อกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.) ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการออกใบอนุญาต และ ต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับการขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 โดยระบุเงื่อนไขในสาระสำคัญเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตที่ร้านยา จะต้องผ่านการตรวจประเมินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม หรือ GPP ( Good Pharmacy Practice ) จึงจะสามารถต่ออายุใบอนุญาตร้านขายยา และบังคับร้านยาที่ได้รับอนุญาตให้เปิดใหม่ทุกราย จะต้องมีคุณภาพมาตรฐานตาม GPP และช่วยยกระดับมาตรฐานของร้านยา ดังนั้น ผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านยาทุกประเภท จำเป็นต้องทราบข้อมูลกฎหมายดังกล่าว ซึ่งร้านยาทุกประเภทจะถูกกำหนดให้เป็นสถานปฏิบัติวิชาชีพภายในเวลาที่กำหนด
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ ชี้แจง และทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านยาจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดจนแนวทาง การบังคับใช้กฏหมาย เพื่อให้สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด
คำสำคัญ