การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) เรื่อง NEW DECADE OF HARD TO HEAL WOUND MANAGEMENT BY PHARMACIST
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) เรื่อง NEW DECADE OF HARD TO HEAL WOUND MANAGEMENT BY PHARMACIST
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-049-10-2563
สถานที่จัดการประชุม Pullman Hotel and Resort/ZOOM webinar
วันที่จัดการประชุม 18 ตุลาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ