การประชุมวิชาการ
โครงการการจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 56 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ชื่อการประชุม โครงการการจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 56 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-048-10-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และระบบประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์แบบเสมือนจริง (virtual meeting)
วันที่จัดการประชุม 07 -09 ตุลาคม 2563
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน เภสัชกร พยาบาล นิสิตปริญญาโท-เอก นิสิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมฟังในวันงานประมาณ 200 คน และทางผ่านสื่ออ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีภารกิจที่สำคัญ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางการแพทย์และการจัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์และบุคลากรในสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผลงานทางวิชาการและงานวิจัยต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการเผยแพร่ทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการแพทย์ ผลงานบางอย่างจำเป็นต้องเผยแพร่เพื่อชี้นำสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประกันคุณภาพในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนของประเทศ การจัดประชุมวิชาการประจำปีซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญอันหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของทุก ๆ ปี ตลอดจนเพื่อเป็นการตอบแทนต่อสังคมด้วยการนำเสนอทั้งความรู้และสาระให้แก่ประชาชนทั้งในด้านการแพทย์ การดูแล และรักษาสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันโรค
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการแพทย์ การวิจัย และการสาธารณสุขของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
2. เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยระหว่างแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขจากสถาบันอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศวิชาการภายในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
คำสำคัญ