การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล "ของดีพุทธชินราช 8 ทศวรรษ"
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล "ของดีพุทธชินราช 8 ทศวรรษ"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-006-09-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช
วันที่จัดการประชุม 07 -08 ตุลาคม 2563
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาลและบุคลากรภายในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จำนวน 2,000 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับตติยภูมิและเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มีการเรียนการสอนครบทุกสาขา มีการขับเคลื่อนพัฒนาระบบงานคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม และนำผลงาน CQI R2R Research and Innovation มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานประจำจนเป็นเกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพหลายระบบ และผ่านการรับรองกระบวนการโรงพยาบาลคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลรับการประเมิน AHA ซึ่งเป็นการประเมินองคืกรในระดับที่สูงขึ้น จึงต้องนำความรู้ต่างๆ มาจัดทำคลังความรู้ และขยายผล Best practice ไปยังหน่วยงานต่างๆ ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ และในปีนี้ได้จัดให้มีงานประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงาน และสร้างบรรยากาศ learn&share ในโรงพยาบาลซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดองค์ความรู้และการต่อยอดสู่งานวิจัย และเป็นโรงพยาบาลแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน และเตรียมรับการประเมิน AHA ในปี ๒๕๖๕ จึงจัดให้มีโครงการจัดการความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายโอน และต่อยอดความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานต่างๆ เกิดองค์ความรู้ และต่อยอดสู่งานวิจัย
2.เพื่อยกระดับคุณภาพดูแลผู้ป่วย ด้วยการจัดการความรู้โดยพัฒนาปรับปรุงให้เกิดสิ่งใหม่ๆ โดยกระบวนการ PDCA Leran CQI R2R และ Innovation เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการดูแลผู้ป่วย
3.เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ผลลัพธ์การดำเนินงาน ได้แก่ ผลลัพธ์ตัวชี้วัด ความเสี่ยงสำคัญ ผลการวิเคราะห์ตนเอง และปัจจัยความสำเร็จ
4.เพื่อให้เกิดเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน สร้างทีมงานอย่างสหวิชาชีพ และสร้างบรรยากาศ learn&share ในโรงพยาบาล
คำสำคัญ
การจัดการความรู้ ของดีพุทธชินราช 8 ทศวรรษ
วิธีสมัครการประชุม
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดการความรู้ หมายเลขโทรศัทพ์ที่ติดต่อ 089-2002786