การประชุมวิชาการ
The 7th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research
ชื่อการประชุม The 7th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-2-000-007-11-2563
สถานที่จัดการประชุม Online Seminar
วันที่จัดการประชุม 05 -06 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการเปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ปัจจุบันดำเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ในการนี้วิทยาลัยเภสัชศาสตร์จึงจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติความก้าวหน้างานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปี พ.ศ. 2563 นี้ ได้กำหนดจัดงาน The 7th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research (7th ICAPH 2020) ในหัวข้อ “The Future of Pharmaceutical Innovation and Complementary Medicines” โดยร่วมมือกับ Adamson University, Manila, Philippines และบริษัทแบลคมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นเวทีวิชาการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ในงานวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งเสริมศักยภาพของนักวิจัยและผลักดันให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์ให้กับเภสัชกรเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ: วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันวิจัยแบลคมอร์ส และ Adamson University, Manila, Philippines
รูปแบบ ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference)
1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงในหัวข้อจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติและระดับประเทศ
2. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (oral presentation)
3. การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย (poster presentation) จากนักวิจัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี
4. การประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย


วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการเสนอผลงานงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์จากคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Pharmaceutical Education, CPE) สำหรับเภสัชกรที่เข้าร่วมประชุม
คำสำคัญ
International Conference on Advanced Pharmaceutical Research, ICAPH2020, Pharmaceutical Innovation, Complementary Medicines
วิธีสมัครการประชุม
เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 30 ตุลาคม 2563 https://sites.google.com/rsu.ac.th/icaph2020 อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,000 บาท