การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาในโรคระบบประสาทสำหรับเภสัชกรร้านยา”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาในโรคระบบประสาทสำหรับเภสัชกรร้านยา”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-033-10-2563
สถานที่จัดการประชุม ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ zoom (https://zoom.us/)
วันที่จัดการประชุม 18 ตุลาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร จำนวน 300 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชักและโรคพาร์กินสัน เป็นโรคเรื้อรังทางระบบประสาทและสมองที่สำคัญ ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคมและประเทศในวงกว้าง ถึงแม้ว่าการรักษาโรคดังกล่าวในประเทศไทยจะอยู่ภายใต้ระบบสุขภาพ 3 สิทธิการรักษา แต่ก็มีปัญหาด้านค่าใช้จ่าย การเดินทาง การหยุดงานมาพบแพทย์ การตกงาน ค่าใช้จ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ในผู้ป่วยสิทธิการรักษาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) และสิทธิการรักษาประกันสังคม รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางอ้อมของญาติ ทำให้ผู้ป่วยไม่มารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยมีทุพพลภาพเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีและมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้น
หลักการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังระบบประสาทและสมอง คือ การรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและให้ผู้ป่วยเข้าถึงระบบบริการสุขภาพมากยิ่งขึ้น ร้านยา เป็นสถานบริการด้านสุขภาพที่เป็นที่พึ่งของประชาชนในชุมชน มีความใกล้ชิดกับชุมชน ด้วยงานบริการที่มุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้มารับบริการ ทั้งด้วยความเป็นกันเองของเภสัชกรหรือบุคลากรผู้ให้บริการในร้านขายยา กับผู้ที่มาขอรับบริการ การให้บริการด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ทางเภสัชกรรมในการเลือกสรรยา ตลอดถึงการให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล หรือแม้กระทั่งการมีช่วงเวลาเปิดทำการของร้านที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนในละแวกนั้นๆ ปัจจุบัน ร้านยามีจำนวนมาก ซึ่งควบคุมมาตรฐานโดยสำนักงานอาหารและยา ซึ่งมีมาตรฐาน Good Pharmacy Practice (GPP) คือแนวทางปฏิบัติที่ดีของร้านยา ดังนั้น ผู้ป่วยจะได้ประโยชน์มากที่สุดคือ ไม่ต้องรอรับยาที่โรงพยาบาล สามารถเลือกรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้และช่วยลดความแออัด จะเห็นได้ว่า เภสัชกรร้านยา เป็นบุคลากรทีมสุขภาพที่มีบทบาทสำคัญในการให้การบริบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระบบประสาทและสมองที่สำคัญ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชักและโรคพาร์กินสัน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายหลักของการรักษาโรคคือ ผู้ป่วยสามารถควบคุมอาการของโรค ไม่ได้รับผลข้างเคียงของยา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆในสังคมได้อย่างปกติ
กลุ่มศึกษาวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาในโรคระบบประสาทสำหรับเภสัชกรร้านยา”ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง การใช้ยาในผู้ป่วยโรคลมชักและการใช้ยาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เภสัชกรได้รับความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการที่ได้ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชักและโรคพาร์กินสัน ทั้งนี้หวังผล เพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรร้านยาให้สามารถให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชักและโรคพาร์กินสัน ให้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยต่อไป

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรร้านยาได้รับความรู้ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชักและโรคพาร์กินสัน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจโรคมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรร้านยาในการบริบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชักและ
โรคพาร์กินสัน
3. สร้างเครือข่ายเภสัชกรร้านยาในการบริบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชักและโรคพาร์กินสัน
คำสำคัญ
การใช้ยา, โรคระบบประสาท, เภสัชกรร้านยา
วิธีสมัครการประชุม
Online (https://zoom.us/) รหัส: 98962831103 รหัสผ่าน: 9Rc5cbD8C3