การประชุมวิชาการ
การประชุมเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ และอบรมทำความเข้าใจในหลักการวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน และขั้นตอนการดำเนินการทางกฏหมายให้กับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ชื่อการประชุม การประชุมเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ และอบรมทำความเข้าใจในหลักการวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน และขั้นตอนการดำเนินการทางกฏหมายให้กับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-005-10-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 25 ตุลาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วย สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจภาคตะวันออก สมาคมผู้ประกอบการร้านยาจังหวัดชลบุรี สมาคมเภสัชกร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จะได้มีการจัดให้มีการประชุมเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) และอบรมทำความเข้าใจในหลักการวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP) และขั้นตอนการดำเนินการทางกฏหมายให้กับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ รวมถึงเจ้าของผู้ประกอบการร้านยาในจังหวัดชลบุรี
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ