การประชุมวิชาการ
การประชุมเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
ชื่อการประชุม การประชุมเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-004-10-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 11 ตุลาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านขายยาและเจ้าของร้านขายยา รวมทั้งสิ้น ประมาณ 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการปวดเป็นปัญหาสำคัญ ที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางสาธารณสุขในทุกระดับตั้งแต่ระดับร้านขายยา คลินิก จนถึงโรงพยาบาลระดับต่างๆ การให้บริการให้การรักษาและแนะนำเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยในเบื้องต้น นั้นมีความจำเป็นและสำคัญ ในการแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมาก อาการปวดเฉียบพลันและปวดปลายประสาทที่พบบ่อย เช่น ปวดประจำเดือน ปวดฟัน ปวดกล้ามเนื้อ อาการชา ซึ่งอาการปวดนี้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และนำไปสู่อาการแทรกซ้อนต่างๆ และอาการปวดเรื้อรังได้ ดังนั้นผู้ประกอบการร้านขายยาจึงความจำเป็นต้องมีความรู้
วัตถุประสงค์
1. ได้ทราบถึงกลุ่มโรคและอาการของโรคปวดเฉียบพลัน และปวดปลายประสาทที่พบได้บ่อยในร้านขายยา
2. ได้ทราบถึงการดูแลรักษาเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคปวดเฉียบพลัน และให้คำแนะนำในการปฎิบัติตัวเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสมได้
3. มีความเข้าใจถึงสัญญาณอันตรายสำคัญของอาการปวดที่มีความจำเป็นต้องส่งต่อถึงแพทย์
คำสำคัญ