การประชุมวิชาการ
Smart CPE 1/2563 “Complementary Medicines กับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม”
ชื่อการประชุม Smart CPE 1/2563 “Complementary Medicines กับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-017-10-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรม ลี การ์เด้นท์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่จัดการประชุม 29 พ.ย. 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยาเป็นด้านแรกของหน่วยงานภาคเอกชน ด้านสาธารณสุข ที่มีบทบาทในการให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพชุมชนขั้นปฐมภูมิ บุคลากรประจำร้านขายยาจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของตนเองในหลายๆ ด้าน ทั้งทัศนคติ องค์ความรู้ในวิชาชีพ และความรู้ในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพในภาวะที่ประชาชนมีความตื่นตัว สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้หลายรูปแบบ และประกอบกับมีโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ร่วมด้วยมากมาย
ชมรมร้านขายยาจังหวัดสงขลา จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการแก่ร้านขายยาในจังหวัดสงขลาเป็นประจำโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยเปิดโอกาสให้เภสัชกรประจำร้านขายยาในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง สมัครเข้าร่วมประชุม สำหรับเนื้อหาในครั้งนี้จะประกอบด้วยการบรรยายวิชาการ เรื่อง Complementary Medicines กับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม โดยครอบคลุมทั้งในส่วนของสตรีตั้งครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกันด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดังนั้นเภสัชกรควรมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างน้อยเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยในระดับปฐมภูมิ หรือการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วัตถุประสงค์
• เพื่อทบทวน เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Complementary Medicines เพื่อการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ
• เพื่อทบทวน เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Complementary Medicines for Women Health Pregnancy and Brest feeding
• เพื่อทบทวน เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Prevention and Management of Dyslipidemia and Hypertension
• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพิจารณา ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง
• เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)
คำสำคัญ
• Complementary Medicines • Pregnancy and Brest feeding • Dyslipidemia • Hypertension