การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) ​NICOTINE REPLACEMENT THERAPY FOR SMOKING CESSATION: KNOWLEDGE TO PRACTICE
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) ​NICOTINE REPLACEMENT THERAPY FOR SMOKING CESSATION: KNOWLEDGE TO PRACTICE
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-047-09-2563
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 24 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง http://www.pharm.chula.ac.th/ce/ โทร 02-218-8283