การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการประจำปี : ร้านขายยา ซูรูฮะ
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการประจำปี : ร้านขายยา ซูรูฮะ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-046-10-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม 124 ชั้น 12 ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 01 ตุลาคม 2563
ผู้จัดการประชุม บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำสาขา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ช่วงเช้าเรียนรู้เรื่องการประเมิน และแนวทางการดูแลสตรีวัยทองในร้านยา ทั้งการนิยามวัยทอง, พยาธิสรีรวิทยา, การวินิจฉัยอาการ, การรักษาด้วยการทดแทนฮอร์โมนและทางเลือกอื่น ๆ รวมไปถึงภาวะกระดูกพรุน

ช่วงบ่าย ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนในหัวข้อยาตาและน้ำตาเทียมที่ใช้บ่อยในร้านยา โดยเรียนรู้เรื่องกายวิภาคและสรีรวิทยาของตา, โรคของเปลือกตา ทั้งเปลือกตาอักเสบและตากุ้งยิง, โรคของเยื่อบุตา เช่น ตาแห้ง, ริดสีดวงตา และเยื่อบุตาอักเสบ , โรคของต้อ และแนวทางการจ่ายยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนความรู้เรื่องวัยทองและโรคตาต่าง ๆ ที่พบบ่อย
2. เพื่อให้เภสัชกรมีทักษะการซักประวัติ , การคัดกรองโรค รวมถึงการดูแล และแนะนำผู้ป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามได้ที่ ภญ. นฤมล อังคเศกวิไล เบอร์โทรติดต่อ 081-883-2256 อีเมลล์ narumol@tsuruha.co.th