การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 หัวข้อ : “Redefining Oral and Throat care management, Antihistamines for Allergic Rhinitis, Skin & Soft Tissue infections”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 หัวข้อ : “Redefining Oral and Throat care management, Antihistamines for Allergic Rhinitis, Skin & Soft Tissue infections”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-045-09-2563
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ
วันที่จัดการประชุม 22 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการของร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส จัดขึ้นเพื่อให้เภสัชกรประจำร้านเอ็กซ์ต้า พลัส ได้รับทราบข้อมูลที่ทันสมัยทางวิชาการเภสัชกรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยในชุมชนที่มารับบริการที่ร้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับการทบทวนความรู้ และทราบข้อมูลที่ทันสมัยในเรื่องแนวทางการจัดการโรคในช่องปากและลำคอ การเลือกใช้ยาแก้แพ้อย่างไรให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย และการรักษาโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบและลมพิษด้วยยาต้านฮีสตามีนรุ่นใหม่ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยในเรื่องของแนวทางการจัดการโรคในช่องปาก และลำคอ
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการเลือกใช้ยาแก้แพ้อย่างไรให้เหมาะสมกับทุกเพศและทุกวัย
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับ การรักษาโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบและลมพิษด้วยยาต้านฮีสตามีนรุ่นใหม่
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนังติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรีย และเชื้อรา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนผ่าน Google form วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - 15 กันยายน 2563