การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 หัวข้อ : “Pain Management ,The Most Common Skin Disease ,The Important Pharmacology of Antihistamines for Allergic Rhinitis and Urticaria Treatment , Macrolide for URTIs and Gonorrhea”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 หัวข้อ : “Pain Management ,The Most Common Skin Disease ,The Important Pharmacology of Antihistamines for Allergic Rhinitis and Urticaria Treatment , Macrolide for URTIs and Gonorrhea”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-044-09-2563
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ
วันที่จัดการประชุม 21 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการของร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส จัดขึ้นเพื่อให้เภสัชกรประจำร้านเอ็กซ์ต้า พลัส ได้รับทราบข้อมูลที่ทันสมัยทางวิชาการเภสัชกรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยในชุมชนที่มารับบริการที่ร้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับการทบทวนความรู้ และทราบข้อมูลที่ทันสมัยการรักษาอาการปวดในยุค New normal
การดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังที่พบบ่อยในร้านยา การใช้ยาแก้แพ้สำหรับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ อาการปวดที่พบบ่อยในร้านยารวมถึงอาการปวดประจำเดือน และการรักษาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนด้วยยาฆ่าเชื้อกลุ่ม Macrolide เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยการรักษาอาการปวดในยุค New normal
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังที่พบบ่อยในร้านยา
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับ การใช้ยาแก้แพ้สำหรับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ และผื่นลมพิษ
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับอาการปวดประจำเดือน
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับการรักษาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนด้วยยาฆ่าเชื้อกลุ่ม Macrolide
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนผ่าน Google form วันที่ 25 สิงหาคม 2563 -15 กันยายน 2563