การประชุมวิชาการ
การประชมุวิชาการคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการร้านยาจังหวัดชลบุรี เรื่องจ้ดการอาการปวดศีรษะอย่างถูกวิธี
ชื่อการประชุม การประชมุวิชาการคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการร้านยาจังหวัดชลบุรี เรื่องจ้ดการอาการปวดศีรษะอย่างถูกวิธี
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-008-11-2563
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุช พัทยา
วันที่จัดการประชุม 22 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยา เป็นเสมือนที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชน ที่มีการกระจายในส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นแหล่งเพิ่มการเข้าถึงยาของประชาชน พร้อมๆกับเป็นที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาตนเอง และให้คำแนะนำไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม
โรคไมเกรน เป็นโรคที่ก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะเรื้อรังชนิดหนึ่ง โดยจะมีอาการปวดรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก ผู้ป่วยที่ประสบปัญหาเหล่านี้จึงมาใช้บริการที่ร้านขายยา ที่สามารถให้การดูแลเบื้องต้น ด้วยการจ่ายยา และ/หรือให้คำแนะนำเบื้องต้นกับผู้ป่วย มีส่วนสำคัญช่วยแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ เพราะโรคไมเกรนเป็นโรคหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยต้องทรมานจากความปวด บางรายปวดรุนแรงมากจนทำงานไม่ได้ ต้องขาดงาน ทำให้สูญเสียทางเศรษฐกิจไม่น้อย ถ้าเป็นบ่อยมากเป็นรุนแรงมาก ๆ ก็ทำให้เสียสุขภาพจิต เสียสมรรถภาพการเรียนการทำงาน ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศ
การจัดประชุมวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการร้านยาจังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้กับสมาชิกร้านขายยา และพัฒนาความรู้วิชาการที่ทันสมัยในการประกอบวิชาชีพในร้านขายยาให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมกันปลูกจิตสำนึกของสมาชิกชมรมร้านขายยา ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ในการให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก่ผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้ปฎิบัติหน้าที่ในร้านขายยา
2) เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
คำสำคัญ
Migraine triggers, Symptom Checker, Alleviating migraine pain, Migraine medications