การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการส่งเสริมความรู้ควบคู่ร้านขายยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง Review in “Common GI Problem” ในร้านขายยา
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการส่งเสริมความรู้ควบคู่ร้านขายยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง Review in “Common GI Problem” ในร้านขายยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-007-10-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้อง Sukhumvit Grand Ballroom ชั้น 3 JW Marriott Hotel Bangkok
วันที่จัดการประชุม 04 ตุลาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านขายยาและเจ้าของร้านขายยาในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด ประมาณ 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคทางระบบทางเดินอาหารเป็นปัญหาสำคัญ ที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางสาธารณสุขในทุกระดับตั้งแต่ระดับร้านขายยา คลินิก จนถึงโรงพยาบาลระดับต่างๆ ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมาก การให้บริการให้การรักษาและแนะนำเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยในเบื้องต้น นั้นมีความจำเป็นและสำคัญ ในการแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ
ดังนั้นผู้ประกอบการร้านขายยาจึงความจำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นเดี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อย ได้แก่ โรคกรดไหลย้อน ภาวะปวดท้อง dyspepsia โรคกระเพาะอาหาร ภาวะลำไส้แปรปรวน IBS ในแง่มุมต่างๆได้แก่ การวินิจฉัยเบื้องต้น การประเมินผู้ป่วยเพื่อคัดกรองว่าต้องส่งต่อถึงแพทย์หรือไม่ แนวทางการรักษาตั้งแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปจนถึงการรักษาด้วยยา และการแนะนำผู้ป่วยในร้านขายยา
ซึ่งเนื้อหางานประชุมจะประกอบด้วย
1. การบรรยายความรู้พื้นฐานของแต่ละโรคในระบบทางเดินอาหารโดยวิทยากร
2. การยกเคสตัวอย่างผู้ป่วยโดยวิทยากร
3. ตอบคำถามโดยวิทยากร
วัตถุประสงค์
1. ได้ทราบถึงกลุ่มโรคและอาการของโรคในระบบทางเดินอาหารที่พบได้ในร้านขายยา
2. มีความเข้าใจถึงสัญญาณอันตรายสำคัญของโรคระบบทางเดินอาหารและตับที่มีความจำเป็นต้องส่งต่อถึงแพทย์
3. ได้ทราบถึงการดูแลรักษาเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคระบบทางเดินอาหาร และให้คำแนะนำในการปฎิบัติตัวเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสมได้
คำสำคัญ
โรคกรดไหลย้อน GERD, โรคกระเพาะอาหาร, ภาวะปวดท้อง dyspepsia, ภาวะลำไส้แปรปรวน IBS