การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการส่งเสริมความรู้ควบคู่ร้านขายยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง การเลือกใช้ยาแก้ปวดสำหรับร้านขายยา
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการส่งเสริมความรู้ควบคู่ร้านขายยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง การเลือกใช้ยาแก้ปวดสำหรับร้านขายยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-006-09-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ
วันที่จัดการประชุม 27 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านขายยาและเจ้าของร้านขายยา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งสิ้น ประมาณ 120 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการปวดเป็นปัญหาสำคัญ ที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางสาธารณสุขในทุกระดับตั้งแต่ระดับร้านขายยา คลินิก จนถึงโรงพยาบาลระดับต่างๆ การให้บริการให้การรักษาและแนะนำเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยในเบื้องต้น นั้นมีความจำเป็นและสำคัญ ในการแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมาก อาการปวดเฉียบพลันและปวดปลายประสาทที่พบบ่อย เช่น ปวดประจำเดือน ปวดฟัน ปวดกล้ามเนื้อ อาการชา ซึ่งอาการปวดนี้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และนำไปสู่อาการแทรกซ้อนต่างๆ และอาการปวดเรื้อรังได้ ดังนั้นผู้ประกอบการร้านขายยาจึงความจำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นในแง่มุมต่างๆได้แก่ ระบุปัญหาที่พบบ่อยของผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวดที่เข้ารับการปรึกษาเบื้องต้นที่ร้ายขายยาและสถานพยาบาลระดับต้นได้, มีความเข้าใจเรื่องกลไกการเกิดโรคที่พบบ่อยโดยสรุปได้, มีความเข้าใจถึงสัญญาณอันตรายสำคัญของอาการปวดที่มีความจำเป็นต้องส่งต่อถึงแพทย์ และให้การดูแลรักษาเบื้องต้นผู้ป่วยที่มีปัญหาที่พบบ่อยของผู้ป่วย และให้คำแนะนำในการปฎิบัติตัวเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสมได้
วัตถุประสงค์
1. ได้ทราบถึงกลุ่มโรคและอาการของโรคปวดเฉียบพลัน และปวดปลายประสาทที่พบได้บ่อยในร้านขายยา
2. ได้ทราบถึงการดูแลรักษาเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคปวดเฉียบพลัน และให้คำแนะนำในการปฎิบัติตัวเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสมได้
3. มีความเข้าใจถึงสัญญาณอันตรายสำคัญของอาการปวดที่มีความจำเป็นต้องส่งต่อถึงแพทย์
คำสำคัญ
ยาแก้ปวด, โรคปวดเฉียบพลัน, โรคปวดปลายประสาท