การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสำหรับร้านยา
ชื่อการประชุม โครงการอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสำหรับร้านยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-005-09-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
วันที่จัดการประชุม 17 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคลกรทางการแพทย์ผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอยรับยาของผู้ป่วยที่โรงพยาบาล ด้วยการไปรับยาที่ร้านยาแผนปัจจุบันประเภท 1 (ขย.1) นั้น เบื้องต้นได้ดำเนินการในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด และโรคเรื้อรังที่ไม่มีความซับซ้อนในการดูแลรับบริการที่ร้านยาใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำงาน พบว่าช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลได้จริง ทั้งยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้สิทธิบัตรทองไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้ตามมาตรฐานการดูแลรักษา และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชน
ในส่วนของเภสัชกรร้านยาจำเป็นต้องพัฒนาบทบาทการดูแลผู้ป่วยในด้านบริบาลเภสัชกรรมชุมชนในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ให้ผู้ป่วยได้รับการบริการเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ได้รับจากโรงพยาบาลเพื่อให้ผลการรักษาที่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งการบำบัด บรรเทา การชะลอหรือยับยั้งการดำเนินของโรค การป้องกันโรคแทรกซ้อนของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ได้ดำเนินการส่งต่อผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อรับยาที่ร้านยาและได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดทำโครงการอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสำหรับร้านยาขึ้น เพื่อให้เภสัชกรประจำร้านขายยามีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรที่ผ่านการอบรมมีแนวคิดและมีความรู้ ความเข้าใจในการให้การบริบาลเภสัชกรรมชุมชนในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้เภสัชกรสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย การจัดการปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา การส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย เพื่อการบริบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
บริบาลทางเภสัชกรรม, เภสัชชุมชน, โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, ร้านยา, ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน