การประชุมวิชาการ
(Online) อัพเดทการดูแลและรักษาริดสีดวงและปวดท้องแบบต่างๆ ที่พบได้บ่อย
ชื่อการประชุม (Online) อัพเดทการดูแลและรักษาริดสีดวงและปวดท้องแบบต่างๆ ที่พบได้บ่อย
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-036-10-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 04 ตุลาคม 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
ร้านขายยา เป็นแหล่งที่พึ่งของชุมชน ที่มีการกระจายในส่วนต่างๆทั่วประเทศ เป็นสถานที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยาและการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เภสัชกรมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และให้คำแนะนำที่ถูกต้องและปลอดภัย อาการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหาร อาการปวด รวมถึงอาการริดสีดวง
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “อัพเดตการดูแลและรักษาริดสีดวงและปวดท้องแบบต่างๆที่พบได้บ่อย” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวินิจฉัย การประเมินความรุนแรงและเลือกใช้ยา การดูแลรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับอาหารปวดช่องท้องและริดสีดวง และสามารถให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพดวงตาได้อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริการในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อเพิ่มพูลความรู้ให้กับเภสัชกร ทราบถึงปัจจัย สาเหตุของโรคที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดช่องท้อง และอาการริดสีดวง
2เพื่อเพิ่มพูลความรู้ให้กับเภสัชกรสามารถซักประวัติและวินิจฉัยสำหรับอาการปวดช่องท้อง ในบทบาทของเภสัชกรรมปฐมภูมิ (Primary care)
3เพื่อเพิ่มพูลความรู้ให้กับเภสัชกรสามารถซักประวัติและวินิจฉัยสำหรับโรคริดสีดวง ในบทบาทของเภสัชกรรมปฐมภูมิ (Primary care)
4 เภสัชกรสามารถให้คำแนะนำ วิธีการป้องกันและดูแลตนเองเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยในการดูและสุขภาพช่องท้องและการขับถ่าย
คำสำคัญ
“การจัดการและรักษาโรคริดสีดวงอย่างมีประสิทธิภาพ”
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th