การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน์ (webinar) เรื่อง Beta-blockers and Cardiovascular benefits
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน์ (webinar) เรื่อง Beta-blockers and Cardiovascular benefits
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-043-09-2563
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 20 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคที่พบได้มากในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้น ๆ ของผู้ป่วยในประเทศไทย ทั้งนี้แพทย์มักสั่งจ่ายยาที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการปิดกั้นตัวรับเบต้า (beta-blocker) ให้กับผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจ เนื่องจากมีข้อบ่งใช้ในการบำบัด บรรเทา รักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (cardiac arrhythmias) โรคความดันโลหิตสูง (hypertension) โรคหัวใจขาดเลือด (myocardial infarction) รวมทั้งสามารถใช้เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจตายหลังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดได้อีกด้วย ดังนั้นการเลือกใช้ยาดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชกรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ยา
ในการนี้ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี ร่วมกับบริษัท เอ เมนารินี จำกัด จะจัดการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Beta-blockers and Cardiovascular benefits ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทั้งทางด้านข้อกำหนดทางเคมีของยาในกลุ่มยาลดความดันโลหิต รวมทั้งการทบทวนความรู้ทางเภสัชวิทยาของยากลุ่มปิดกั้นตัวรับเบต้า และเวชปฏิบัติในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว ซึ่งจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของเภสัชกรที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้ทางข้อกำหนดทางเคมีของกลุ่มยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทบทวนความรู้ทางเภสัชวิทยาของยากลุ่มปิดกั้นตัวรับเบต้า และข้อบ่งใช้ในเวชปฏิบัติ
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมกับผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวได้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.pharm.chula.ac.th/ce) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน