การประชุมวิชาการ
(Online) Returning to the new normal with proper dry eye care practices
ชื่อการประชุม (Online) Returning to the new normal with proper dry eye care practices
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-035-10-2563
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 08 ตุลาคม 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
ร้านขายยา เป็นแหล่งที่พึ่งของชุมชน ที่มีการกระจายในส่วนต่างๆทั่วประเทศ เป็นสถานที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยาและการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เภสัชกรมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และให้คำแนะนำที่ถูกต้องและปลอดภัย อาการที่เกี่ยวข้องกับดวงตาถือเป็นอาการที่พบได้บ่อย ไม่ว่าจะเป็นอาการคันตา ตาแห้ง หรืออาการอักเสบ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ Returning to the new normal with proper dry eye care practices ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวินิจฉัย การประเมินความรุนแรงและเลือกใช้ยา การดูแลรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับดวงตา และสามารถให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพดวงตาได้อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริการในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อเพิ่มพูลความรู้ให้กับเภสัชกร ทราบถึงปัจจัย สาเหตุของโรคที่เกี่ยวข้องกับดวงตาและการรับมือกับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของอาการตาแห้งซึ่งเป็นโรคที่มักพบได้บ่อยในภาวะ COVID-19 outbreak
2เพื่อเพิ่มพูลความรู้ให้กับเภสัชกรสามารถซักประวัติและวินิจฉัยสำหรับโรคตาแห้ง ในบทบาทของเภสัชกรรมปฐมภูมิ (Primary care) เพื่อช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้
3เพื่อให้เภสัชกรทราบถึงข้อมูลของกลุ่มยาสำหรับรักษาโรคตาแห้งและเพิ่มทักษะในการให้คำแนะนำการจ่ายยา เพื่อรักษาโรคตาแห้งได้อย่างเหมาะสม
4 เภสัชกรสามารถให้คำแนะนำ วิธีการป้องกันและดูแลตนเองเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยในการดูแลดวงตาในชีวิตประจำวันได้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th