การประชุมวิชาการ
อบรมเชิงปฏิบ้ติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 17
ชื่อการประชุม อบรมเชิงปฏิบ้ติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 17
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-032-09-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมพูลแมน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 21 -22 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ สาธารณสุข ฝ่ายบุคคล ผู้บริหารโรงพยาบาลและอื่น ๆ จำนวน 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 17 เป็นการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรสุขภาพ ในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ได้มีการจัดอบรมไปแล้ว 16 รุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรม จาก77 จังหวัด640โรงพยาบาลและโรงพยาบาลในเครือของไทยจากประเทศกัมพูชาอีก 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 3,270 คน โดยเนื้อหาการอบรมจะทำให้บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
โดยเนื้อหาการอบรมจะทำให้บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข สามารถนำองค์ความรู้ ไปใช้ในการวางแผนและสร้างแนวปฏิบัติในด้าน
1.หลักการด้านการจัดการอาซีวอนามัยและ ความปลอดภัย
2. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรสุขภาพ
3. ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลที่เอื้อต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย


คำสำคัญ
การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, OH&S, สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล, ENV
วิธีสมัครการประชุม
Online