การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง TRENDS IN ONCOLOGY : A PHARMACY PERSPECTIVE WEBINAR SERIES
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง TRENDS IN ONCOLOGY : A PHARMACY PERSPECTIVE WEBINAR SERIES
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-042-10-2563
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 15 -18 ตุลาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.pharm.chula.ac.th/ce โทรศัพท์ 02-218-8283 โทรสาร 02-251-5086 หรือe-mail: ce.pharm.chula@gmail.com