การประชุมวิชาการ
โครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาวัคซีนโควิด-19
ชื่อการประชุม โครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาวัคซีนโควิด-19
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-040-08-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
วันที่จัดการประชุม 29 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจ จำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ท่ามกลางการระบาดอย่างรุนแรงของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ทั่วโลก และสถานการณ์ระบาดของโรค Covid-19 ยังคงมีต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อว่าหนทางเดียวในการรักษาโรคนี้คือ ต้องมีวัคซีน ซึ่งในขณะนี้หลายหน่วยงานและบริษัทผู้ผลิตยาและวัคซีนทั่วโลกกำลังเร่งพัฒนาวัคซีน
ในการนี้ สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้ หลักการ และความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนโควิค-19 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้ ความเข้าใจและทันต่อเหตุการณ์โลก
วัตถุประสงค์
เพื่อเข้าใจในเรื่องการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับโรคระบาดดังกล่าว
คำสำคัญ