การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการแบบออนไลน์ในหัวข้อ''High alert drug in hospital''
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการแบบออนไลน์ในหัวข้อ''High alert drug in hospital''
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-020-08-2563
สถานที่จัดการประชุม ดำเนินการประชุมแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft team
วันที่จัดการประชุม 31 -03 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) แบ่งเป็น 2 สาขาหลัก ได้แก่ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) และสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (Industrial Pharmacy) โดยมุ่งเน้นให้มีการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ และทักษะสำหรับการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีมาตรฐานและเชี่ยวชาญ ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน การอบรมทางเภสัชศาสตร์ศึกษาสำหรับ คณาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานหรือที่เรียกว่า อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ จึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งสำหรับการผลิตบัณฑิตให้มีผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยการอบรมเภสัชศาสตร์ศึกษาที่จัดจะเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักการของการสอนที่ดีที่จำเป็นในการใช้ดูแลนักศึกษาในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เช่น กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา การให้คำแนะนำป้อนกลับ (feedback) แก่นักศึกษา การสอนนักศึกษาข้างเตียงผู้ป่วย (bedside teaching) การสอนแบบเป็นกลุ่มย่อย (small group teaching) และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งความรู้ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทั้งคณาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ โดยเฉพาะคณาจารย์ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการฝึกสอน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง และอาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนการฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาเพื่อทำให้การสอนดังกล่าวมีมาตรฐาน มีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น โดยมีหน่วยงานจากทั้งภาควิชาการและวิชาชีพต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมทางเภสัชศาสตร์ศึกษา ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์เภสัชศาสตร์ศึกษา และศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
วัตถุประสงค์
1. อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. สร้างภาคีเครือข่ายกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
คำสำคัญ