การประชุมวิชาการ
(Online) แนวทางการให้คำปรึกษาและการดูแลผื่นผ้าอ้อม ในระดับร้านขายยา
ชื่อการประชุม (Online) แนวทางการให้คำปรึกษาและการดูแลผื่นผ้าอ้อม ในระดับร้านขายยา
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-032-09-2563
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 17 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
ร้านขายยา เป็นแหล่งที่พึ่งของชุมชน ที่มีการกระจายในส่วนต่างๆทั่วประเทศ เป็นสถานที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยาและการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน เภสัชกรร้านยามีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และให้คำแนะนำที่ถูกต้องและปลอดภัย ปัญหาโรคผิวหนังเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในร้านขายยา ไม่ว่าจะเป็นผื่นแพ้ผิวหนัง หรืออาการอักเสบของผิวหนังต่างๆ ทั้งในกลุ่มเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งต้องอาศัยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง และระยะเวลาในการรักษาที่เหมาะสม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ แนวทางการให้คำปรึกษาและการดูแลผื่นผ้าอ้อม ในระดับร้านขายยา ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้คำแนะนำในการดูแลและรักษาผื่นแพ้ผ้าอ้อม (diaper dermatitis) การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์; การออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้และการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม ข้อควรระวังในการใช้ยา รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริการในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรค diaper dermatitis
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการออกฤทธิ์และข้อบ่งชี้ของยารักษา diaper dematitis
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับโรคและยาที่ใช้รักษา diaper dermetitis และสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการภาวะท้องผูกให้กับผู้ป่วยได้จริง
คำสำคัญ
นำความรู้แนวคิดไปปรับใช้และต่อยอดในการให้บริการในร้านขายยาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีซึ่งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมวิชาชีพเภสัชกรรม
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th