การประชุมวิชาการ
การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 46 เรื่อง “Emerging and Re-emerging infectious Diseases: A Continuous Challenge
ชื่อการประชุม การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 46 เรื่อง “Emerging and Re-emerging infectious Diseases: A Continuous Challenge
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-030-10-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 10 -11 ตุลาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาโรคติดเชื้อยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งโรคที่เป็นปัญหาอยู่เดิม เช่น เชื้อแบคทีเรียดื้อยา, ไข้เลือดอกก, วัณโรค, และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เช่น ไข้หวัดนก การวินิจฉัยอย่างทันท่วงที ที่ถูกต้องแม่นยำ มีความสำคัญต่อ การรักษาผู้ป่วยให้ได้ผลดี สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงปัญหาโรคติดเชื่อดังกล่าว ที่ยังดำรงอยู่ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัย และมีความเข้าใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ รวมทั้งสร้างแนวทางการป้องกันโรคให้แก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำความรู้ด้านโรคติดเชื้อไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ เพื่อให้การวินิจฉัยโรคติดเชื้อเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ช่วยลดอัตราการตาย การพิการจากสาเหตุโรคติดเชื้อลง
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดเชื้อที่สำคัญของประเทศไทย
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยในด้านการวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่รวดเร็วถูกต้อง และแม่นยำ
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยในด้านการรักษาโรคติดเชื้อที่สำคัญของประเทศไทย
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยในด้านการควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และสมาสรถนำไปประยุกต์ใช่ในเวชปฏิบัติต่อไป
คำสำคัญ