การประชุมวิชาการ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และ การประชุมวิชาการประจำปี 2563 แบบอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อการประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และ การประชุมวิชาการประจำปี 2563 แบบอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-004-09-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงเเรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี และ แบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่จัดการประชุม 25 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการวางนโยบายการให้บริการในรูปแบบ Digital Platform ซึ่งมีความสำคัญในการสนับสนุนทำงานของผู้ประกอบการให้สะดวกและรวดเร็ว และมีแผนงานในการเพิ่มระบบ IT สำหรับทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้ง e-labeling , digital signature และการบริการที่ One Stop Service เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงานของสมาชิก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ จึงได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และ ประชุมวิชาการประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกเกี่ยวกับการบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เหมาะสมกับวิถึนิวนอร์มอลในปัจจุบัน พร้อมให้ความรู้ในการเพิ่มทักษะการทำงานตามกรอบสมรรถนะวิชาชีพทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
วัตถุประสงค์
ผู้เข้าประชุมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
1) แนวทางการให้บริการรูปแบบ Digital Platform ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2) การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม
3) การพัฒนาการให้บริการที่ OSSC และโครงการ e-labeling และ Digital signature
4) กรอบสมรรถนะวิชาชีพทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
คำสำคัญ
Thai FDA Digital Platform, Thai FDA OSSC, e- labeling, RA Competency Framework
วิธีสมัครการประชุม
รายละเอียดใน website www.rapatregistration.com