การประชุมวิชาการ
(Online) Refresher Course for Obesity Management
ชื่อการประชุม (Online) Refresher Course for Obesity Management
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-031-09-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 21 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เนื่องจากโรคอ้วนในประเทศไทย เป็นโรคที่มีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นทุกปี จากผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย พบคน1 ใน 3 ของคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป อยู่ในภาวะน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วน โดยหากเปรียบเทียบในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่า คนไทยอ้วนเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคนี้ โดยรองจากประเทศมาเลเซีย เท่านั้น โดยภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มโอกาสเสียชีวิต และทำให้เกิดโรคต่างๆมากมาย มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตใจ โดยผลกระทบมีทั้งฉับพลันและเรื้อรัง อาทิเช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคกระดูกและข้อ โรคผิวหนัง โรคมะเร็ง
ด้วยบทบาทของเภสัชกรที่สามารถเข้าถึงและมีโอกาสให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโรคอ้วน สาเหตุ และแนวทางการปฏิบัติตัว แก่ผู้ป่วยได้ ประกอบกับ นวัตกรรมที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทางเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลเรื่องโรคและยา รวมถึงแนวทางการรักษาในปัจจุบัน สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำหนักเกิน หรือโรคอ้วน ซึ่งเป็นความรู้ที่สำคัญในการปฏิบัติงานของเภสัชกรจึงได้จัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ โรคอ้วนและแนวทางในการรักษา ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการแและรักษาโรคอ้วน รวมถึงแนวทางการรักษาหรือการใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนอย่างถูกต้อง
2 เพื่อให้เภสัชกรได้ทบทวนความรู้ทางเภสัชวิทยาของกลุ่มยาลดน้ำหนักที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปสู่การแนะนำผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
3 เพื่อเป็นการบริการวิชาการหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากสภาเภสัชกรรมแก่เภสัชกร
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th