การประชุมวิชาการ
(Online) All About Allergy
ชื่อการประชุม (Online) All About Allergy
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-030-09-2563
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 20 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกร มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยาและการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ทั้งบทบาทในโรงพยาบาลปละร้านขายยาล้วนต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับโรคและข้อมูลผลิตภัณฑ์ในการใช้คำแนะนำและรักษาผู้ป่วย เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษาอยู่เสมอ ทั้งนี้สถานการณ์โรคภูมิแพ้ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยเองพบว่า มีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้น 3-4 เท่า ภายในระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา โดยพบว่า มีโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ร้อยละ 23-30 และโรคผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ร้อยละ 15 ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญต่อการให้แนวทางในการรักษาโรคภูมิแพ้ทั้งผื่นผิวหนังอักเสบ และจมูกอักเสบอย่างถูกต้อง
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “All About Allergy” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรคภูมิแพ้ และลมพิษ เพื่อให้เภสัชชุมชน สามารถเลือกใช้ยาต้านฮีสตามีนได้อย่างเหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการรักษาโรคภูมิแพ้ในร้านยา รวมถึงข้อควรระวังในการใช้ เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริการในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจอาการของโรค และการประเมินอาการภูมิแพ้จมูกและลมพิษ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการเลือกใช้ยาต้านฮีสตามีนและให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์รักษาอาการภูมิแพ้และลมพิษ สามารถนำไปปรับใช้ได้ในกรปฏิบัติงานจริง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th