การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 หัวข้อ : “Acne Management Guideline, Multimodal Strategies for Degenerative Spinal Disease, Perioperative Pain Control and Wound Care”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 หัวข้อ : “Acne Management Guideline, Multimodal Strategies for Degenerative Spinal Disease, Perioperative Pain Control and Wound Care”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-039-08-2563
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ
วันที่จัดการประชุม 27 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการของร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส จัดขึ้นเพื่อให้เภสัชกรประจำร้านเอ็กซ์ต้า พลัส ได้รับทราบข้อมูลที่ทันสมัยทางวิชาการเภสัชกรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยในชุมชนที่มารับบริการที่ร้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับการทบทวนความรู้ และทราบข้อมูลที่ทันสมัยในเรื่องแนวทางการจัดการการรักษาสิว โรคข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม แนวทางการจ่ายยาเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังการผ่าตัด และการดูแลบาดแผลในแง่ของ
เภสัชกรชุมชน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยในเรื่องของแนวทางในการรักษาสิว
2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการโรคข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม
แนวทางการจ่ายยาเพื่อป้องกันอาการปวดหลังการผ่าตัด
2.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับ การดูแลบาดแผลอย่างถูกวิธี
2.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในชีวิตวิถีใหม่ ( New Normal )
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนผ่าน Google form วันที่ 1-20 สิงหาคม 2563