การประชุมวิชาการ
บทสรุปของการปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรม ในการแพทย์วิถีใหม่ด้วยการบริการเภสัชกรรมทางไกล
ชื่อการประชุม บทสรุปของการปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรม ในการแพทย์วิถีใหม่ด้วยการบริการเภสัชกรรมทางไกล
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-029-09-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องกัญญลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 26 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
“เภสัชกรรมสมาคมแห่งกรุงสยาม” ได้ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2472 ด้วยเจตนารมณ์ที่จะช่วยคุ้มครองสวัสดิภาพประชาชน มิให้ถูกหลอกลวง หรือแอบอ้างในการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อของสมาคม เป็น “เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย” และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2491 จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 91 ปี ที่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนของวิชาชีพเภสัชกรรมในการยืนหยัดต่อสู้อย่างเข้มแข็ง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ และเภสัชกรรมสมาคมฯได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นผู้แทนวิชาชีพเภสัชกรรมในองค์กรระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าในระดับสากล เทียบเคียงอนารยะประเทศ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการเภสัชกรรมเป็นประจำทุกปีเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของสมาคมฯ ที่มุ่งเน้นวิชาการส่งเสริมความรู้ พร้อมแถลงผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเภสัชกรรมสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมาแก่สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมร่วมงานแสดงมุทิตาจิตรดน้ำขอพรเภสัชกรอาวุโส เนื่องในเทศกาลสำหรับปีนี้จัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “สรุปการปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมต่อผลกระทบโควิด-19 ครั้งที่ 10 : ก้าวไปข้างหน้า บริการเภสัชกรรมทางไกล (Summary of Reshape to New Normal of Health Service Delivery in the Covid-19 EP.10 : MOVE FORWARD TELEPHARMACY)”
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
• เพื่อรับทราบถึงแนวทางการปรับตัวให้สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบเภสัชกรรมทางไกลพร้อมทั้งเรียนรู้รูปแบบการบริหารจัดการการบริการเภสัชกรรมทางไกลในต่างประเทศ
• เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องในวิชาชีพเกี่ยวกับการใช้กระท่อมทางการแพทย์

ผู้เข้าประชุมจะได้รับความรู้และประโยชน์ดังต่อไปนี้
•ทราบแนวทางนโยบายในการจัดการด้านเภสัชกรรมทางไกลที่กำลังจะถูกกำหนดให้มีความชัดเจน
•เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรในภาคส่วนต่างๆ ที่สามารถช่วยทำให้เกิดบริการเภสัชกรรมทางไกลที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์กับผู้ป่วย
•ทราบถึงความความก้าวหน้าในการประยุกต์นำกระท่อมมาใช้ในทางการแพทย์
คำสำคัญ
รับจำนวนจำกัด
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th