การประชุมวิชาการ
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค เขตสุขภาพที่ 10 ภายใต้เรื่อง “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับการทำงาน คบส. ในยุคโลกออนไลน์”
ชื่อการประชุม โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค เขตสุขภาพที่ 10 ภายใต้เรื่อง “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับการทำงาน คบส. ในยุคโลกออนไลน์”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-019-08-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องทับทิมสยาม ๔ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 19 -20 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน ทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามนโยบายรัฐบาล ที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand ๔.๐ กำหนดเป้าหมายคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใต้พัฒนาความเป็นเลิศใน ๔ ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (Governance Excellence) ในปีงบประมาณ ๒๕๖3 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ๑๕ แผนงาน ๔1 โครงการ และ 67 ตัวชี้วัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๑๐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑๐
เพื่อให้การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และเขตสุขภาพที่ ๑๐ และเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพ และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพ การบริโภคอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ชี้แจง และทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดยโสธร, จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร) รวมถึงหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดจนแนวทาง การบังคับใช้กฏหมาย เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นแนวทางเดียวกันทั้งเขตสุขภาพที่ 10
คำสำคัญ