การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-038-09-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมฟินิกซ์ 1 - 6 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 02 -03 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม กองวิชาการและแผนงาน กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ