การประชุมวิชาการ
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อการประชุม การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-001-09-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 21 -22 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การพัฒนางานเภสัชกรรมโรงพยาบาล เพื่อให้บรรลุความต้องการของสังคมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมมีบทบาทสำคัญในการประสานงานและทำงานอย่างใกล้ชิดกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ จึงต้องมีการพัฒนาแนวคิด องค์ความรู้ต่างๆ ทั้งด้านภาวะความเป็นผู้นำ การบริหารจัดการ การกระจายและการควบคุมกำกับการใช้ยา การศึกษาวิจัย รวมทั้งกฎ ระเบียบต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

ดังนั้น ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน
เภสัชกรรมโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ หารือความร่วมมือและความช่วยเหลือกันทั้งด้านการพัฒนางานเภสัชกรรม อัตรากำลัง และความก้าวหน้า รวมถึงนำเสนอผลงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำแนวคิดที่ได้กลับไปใช้ในการพัฒนางานเภสัชกรรมโรงพยาบาลต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแนวคิด องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเครื่องมือในการปฏิบัติงานระหว่างหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
2. เพื่อรับทราบแนวคิด เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานในการเพิ่มศักยภาพงานเภสัชกรรม
คำสำคัญ
การพัฒนางานเภสัชกรรมโรงพยาบาล