การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-026-08-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 17 -18 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย 1. บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน 2. บุค
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยในยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 20 ปี ได้กำหนดให้การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence : PP&P) เป็นยุทธศาสตร์การดำเนินของกระทรวง โดยกำหนดเป้าหมายให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2563 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายเร่งรัดให้มีการพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) โดยขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community) เพื่อให้มีระบบการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ มุ่งเน้นให้ประชาชนได้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายด้านยาและลดการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไม่เหมาะสม

จากทิศทางนโยบายประเทศดังกล่าว เขตสุขภาพที่ 1 ได้มีการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการด้านสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างความเข้มแข็งของกลไกและเครือข่ายผู้บริโภค ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยในแต่ละพื้นที่ต่างมีกลวิธี และรูปแบบในการดำเนินงานที่แตกต่างหลากหลาย แต่ยังขาดโอกาสในการนำความรู้และประสบการณ์ในการทำงานมารวบรวมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถอดเป็นบทเรียน เพื่อสังเคราะห์เป็นรูปแบบแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในระดับเขต

ดังนั้น เขตสุขภาพที่ 1 จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ดำเนินงาน และนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการทำงาน และพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ และเผยแพร่ความรู้จากการศึกษาวิจัย และผลงานวิชาการ สู่เวทีสาธารณะ
2. เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ของบุคลากรสาธารณสุขในเครือข่ายบริการสุขภาพ
3. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากการศึกษา วิจัยและการปฏิบัติงาน ไปใช้ในการพัฒนารูปแบบงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1
4. เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารรณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
การพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1