การประชุมวิชาการ
The 6th Current Drug Development International Conference 2020 (CDD2020)
ชื่อการประชุม The 6th Current Drug Development International Conference 2020 (CDD2020)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-015-09-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่จัดการประชุม 10 -12 ก.ย. 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ นักวิจัย และ บัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) เป็นต้นมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ริเริ่มจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง การพัฒนายาในปัจจุบัน หรือ The Current Drug Development (CDD) เป็นครั้งแรก เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิทยาการ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนายา ซึ่งเป็นฐานความรู้สำคัญในการพัฒนางานด้านเภสัชศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นเวทีให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ทั้งในระดับประเทศ และนานาประเทศอีกด้วย สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) นี้ ได้กำหนดหัวข้องานประชุมหลัก เป็น “ยาธรรมชาติ (Natural Medicines)” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในนามของ “ไทยแลนด์ 4.0” และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งไม่เพียงแต่การมุ่งเน้นใช้ฐานองค์ความรู้มาใช้ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่เท่านั้น ยังกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิม อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตที่ได้ยังเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของบุคลากรในทุกระดับ ทั้งภาคการผลิต อุตสาหกรรม และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป็นลำดับต่อไป
วัตถุประสงค์
1 เพื่อเป็นเวทีระดับนานาชาติในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และเครื่องสำอาง
2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยและบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
คำสำคัญ
Current Drug Development, CDD2020, Natural Medicine
วิธีสมัครการประชุม
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://cdd2020.pharmacy.psu.ac.th/