การประชุมวิชาการ
(Online) Pharmaceutical Impurities Matter: How to maintain the quality, safety and efficacy during drug development process
ชื่อการประชุม (Online) Pharmaceutical Impurities Matter: How to maintain the quality, safety and efficacy during drug development process
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-028-08-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 25 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมคุณภาพของยาและผลิตภณฑ์สุขภาพ ภายในโรงพยาบาลและสถานบริการทางด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เพิ่อมการเข้าถึงยาของผู้ป่วย และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคของผู้ป่วยอีกด้วย การคัดเลือกยานั้นต้องอาศัยความรู้ความเข้าในในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด กระบวนการผลิต และกระบวนการควบคุมคุณภาพ ที่จะส่งผลต่อคุณภาพและการออกฤทธิ์ของยา
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญและจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ Pharmaceutical Impurities Matter: How to maintain the quality, safety and efficacy during drug development process ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือก และกำหนด specification ของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การควบคุมคุณภาพ การวัดสารปนเปื้อน รวมถึงหลักการ Good Distribution Practice (GDP) และ Good Supply Practice (GSP) ที่ส่งผลต่อคุณภาพของยาและมาตรฐานที่ดีในการบริการทางด้านสุขภาพ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกยาและการกำหนด specification ที่เหมาะสม
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบการปนเปื้อนในยา
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ Good Distribution Practice (GDP) และ Good Supplu Practice (GSP)
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th