การประชุมวิชาการ
Pharmacotherapy of infectious diseases
ชื่อการประชุม Pharmacotherapy of infectious diseases
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-007-09-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม โรงพยาบาลตากสิน
วันที่จัดการประชุม 14 -15 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคติดเชื้อ เป็นโรคที่พบบ่อยในทุกสถานพยาบาล ปัจจุบันปัญหาการดื้อยาในกลุ่มผู้ป่วยโรคติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลทำให้อัตราการนอนโรงพยาบาลยาวนานขึ้น และยังเป็นภาวะที่เลือกใช้ยาต้านจุลชีพได้ยาก เนื่องจากในบางสภาวะอาจมีตัวเลือกการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างจำกัด การติดเชื้อดื้อยามีผลเนื่องมาจากการเลือกใช้ยาที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้การเลือกใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลทั้งกรณียังไม่ทราบผลเพาะเชื้อ (empiric therapy) และเมื่อทราบผลเพาะเชื้อชัดเจน (definitive therapy) จึงมีความสำคัญ เพื่อลดปัญหาการติดเชื้อดื้อยาที่อาจเกิดขึ้น โครงการประชุมวิชาการเรื่อง Drug use evaluation of antimicrobial agents จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านการใช้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะสม และยังครอบคลุมถึงเรื่องเชื้อดื้อยาที่น่าสนใจในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ด้านการใช้ยาต้านจุลชีพ
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ดูแลผู้ป่วยได้
คำสำคัญ