การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เรื่อง “ความดันโลหิตสูง: สิ่งที่น่ารู้และต้องรู้”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เรื่อง “ความดันโลหิตสูง: สิ่งที่น่ารู้และต้องรู้”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-003-08-2563
สถานที่จัดการประชุม Live ผ่าน Facebook เพจ SMART LIFE THAILAND
วันที่จัดการประชุม 26 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยาและสาขาอื่นๆ จำนวนประมาณ 1,000-1,500คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชากรทั่วโลก มีอัตราการเสียชีวิตประมาณ 7.5 ล้านคน มีผู้ป่วยด้วยโรคนี้เกือบ 1 พันล้านคนทั่วโลก คาดว่าในปี 2568 จะมีความชุกของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 1.56 พันล้านคน สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย โรคความดันโลหิตสูงยังคงเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญเช่นกัน เห็นได้จากความชุกของโรคในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีการเพิ่มขึ้นจาก 10 ล้านคนในปี 2552 เป็น 13 ล้านคนในปี 2557 และเกือบครึ่งหนึ่งไม่ทราบว่าตนเองกำลังเผชิญกับภาวะของโรคความดันโลหิตสูง จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเกือบ 4 ล้านคนในปี 2556 เป็นเกือบ 6 ล้านคนในปี 2561 จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับจำนวนผู้ป่วย จำนวนจาก 5,186 คนในปี 2556 เป็น 8,525 คน ในปี 2563 มีการประเมินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นพบว่า ประเทศไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมากถึงเกือบ 80,000 ล้านบาทต่อปีต่อจำนวนผู้ป่วยประมาณการ 10 ล้านคน
โรคความดันโลหิตสูง มีสาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มี ปริมาณโซเดียมสูง (เช่น ปลาร้า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และเครื่องดื่มเกลือแร่ เป็นต้น) การสูบบุหรี่ การขาดออกกำลังกาย การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ การมีภาวะอ้วน การมีภาวะเครียดสะสม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบกับ อายุที่มากขึ้น รวมถึงการมีพ่อ แม่ หรือญาติพี่น้องสายตรงเป็นโรคความดันโลหิตสูง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้มีโอกาส ต่อการเกิดโรคนี้มากขึ้น หากมีภาวะความดันโลหิตสูง เป็นระยะเวลานานแล้วไม่ได้รับการรักษา จะแสดงอาการปวดศีรษะ ใจสั่น ตาพร่ามัว อ่อนเพลีย วิงเวียน สับสน หายใจลำบาก หัวใจเต้นผิดปกติ หากมีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วไม่สามารถควบคุมระดับความดันได้ เป็นเวลานาน จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ ได้แก่ หลอดเลือดแดงในตาเสื่อม อาจทำให้มีเลือดออกที่จอตา ทำให้ประสาทตาเสื่อม ตามัว หรือตาบอดได้ โรคหลอดเลือดหัวใจ เกิดจากหัวใจทำงานหนักขึ้น ทำให้ผนังหัวใจหนาตัว และถ้าไม่ได้รับการรักษาจะทำให้เกิดหัวใจโต และหัวใจวายในที่สุด โรคหลอดเลือดสมอง เกิดภาวะหลอดเลือดในสมองตีบ ตัน หรือแตก ทำให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคไตเรื้อรัง เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงไตไม่เพียงพอ ทำให้เกิดไตวาย ได้อาจรุนแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้
โครงการสมาร์ทดิสเพนซารีภายใต้สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย (ชมรมร้านยายยาแห่งประเทศไทย) ได้เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่มักพบได้ในชุมชน รวมถึงร้านยาจัดว่า เป็นสถานบริการปฐมภูมิ ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยในชุมชนทั่วประเทศมากที่สุด มีโอกาสพบเจอจากการคัดกรองโรคที่ผู้ป่วยเดินมาปรึกษาด้วยโรคอื่นๆ จำนวนมาก จึงมีแนวคิดในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงให้กับเภสัชกรร้านยาเพื่อสามารถดูแลสุขภาพ ติดตามการใช้ยา และส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลให้กับผู้ป่วยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ใช้ยาได้ถูกต้องตรงตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานจริงที่พบได้บ่อยในหน้าร้านยา ทำให้เภสัชกรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ และสามารถให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามโครงการที่สภาเภสัชกรรมได้ดำเนินงานไว้ โดยสื่อสารกับสมาชิกผ่านแพลตฟอร์มเฟซบุ๊คและยูทูป ตามนโยบาย New Normal เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19ในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจถึงคำจำกัดความ เกณฑ์การวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง การแบ่งชนิดของโรคความดันโลหิตสูง พยาธิสภาพของโรค และปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค รวมถึงหลักในการประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของโรค
2. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการรักษาทั้งแบบที่ใช้ยา ข้อปฏิบัติติดตามการใช้ยา และไม่ใช้ยา เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. เพื่อสามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
คำสำคัญ
โรคความดันโลหิตสูง การวินิจฉัย พยาธิสภาพ ปัจจัยเสี่ยง การรักษา การติดตามการใช้ยา แนวทางปฏิบัติงาน
วิธีสมัครการประชุม
Facebook Fanpage : SMART LIFE THAILAND