การประชุมวิชาการ
(รูปแบบออนไลน์) กำหนดการประชุมวิชาการ หัวข้อ “Advances in Natural Products and Cosmeceuticals for Anti-aging”
ชื่อการประชุม (รูปแบบออนไลน์) กำหนดการประชุมวิชาการ หัวข้อ “Advances in Natural Products and Cosmeceuticals for Anti-aging”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-026-09-2563
สถานที่จัดการประชุม ประชุมวิชาการ (รูปแบบออนไลน์) ผ่านโปรแกรม Ms Team
วันที่จัดการประชุม 06 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ของรัฐ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2556 มีหน้าที่ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน และเป็นแหล่งความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย ให้แก่เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในสาขาต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งให้การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์แก่เภสัชกรอีกด้วย เนื่องจากในปัจจุบันเวชสำอางเพื่อการชะลอวัย (Cosmeceuticals for Anti-aging) มีบทบาทความสำคัญและมีแนวโน้มเป็นที่สนใจมากขึ้นในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพผิวและความงาม คณะเภสัชศาสตร์จึงได้จัดประชุมวิชาการ “Advances in Natural Products and Cosmeceuticals for Anti-aging” ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2563 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในมิติต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ประกอบด้วยหัวข้อโรคผิวหนังที่เกิดจากแสงแดด การป้องกันและดูแลรักษา ความรู้เกี่ยวกับกับสารชะลอวัยในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง และเวชสำอางในการดูแลผิวที่มีส่วนผสมของสารกันแดด รวมทั้งข้อมูลด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่เภสัชกร โดยเภสัชกรที่เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) ตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม
2) เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ และเภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพและเป็นอาจารย์เภสัชกรแหล่งฝึก
คำสำคัญ
Anti-aging ,Natural Products ,Cosmeceuticals
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสามารถติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ 02-9869213 ต่อ 4285 หรือสมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้ (ฟรีค่าลงทะเบียน) https://forms.gle/Y9CBQuT8DPoH3c4i7