การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ หัวข้อ Ambulatory Pharmacotherapy 2020 “World-class holistic care” ครั้งที่ 5 Epilepsy and Seizure: Treatment and Management
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ หัวข้อ Ambulatory Pharmacotherapy 2020 “World-class holistic care” ครั้งที่ 5 Epilepsy and Seizure: Treatment and Management
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-023-10-2563
สถานที่จัดการประชุม Education Room BIC 20th FL.
วันที่จัดการประชุม 15 -16 ตุลาคม 2563
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม แผนกเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก แผนกเภสัชกรรมคลินิก ภายในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำนวน 20 ท่าน และเภสัชกร บุคลากรภายนอก
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 580 เตียง มีศูนย์การรักษาและบริการผู้ป่วยนอกจำนวน 47 ศูนย์ มีผู้ป่วยนอกเข้ามารับบริการประมาณ 3,000 คนต่อวัน (หรือกว่า 1.1 ล้านรายต่อปี) ในปี 2563 นี้ กลยุทธ์ของโรงพยาบาลมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนจากการรักษาผู้ป่วยเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Care) เชื่อมโยงระหว่างกันทั้งคน เทคโนโลยี และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำ Medical Technology มาใช้เพื่อสุขภาพเชิงรุก (Proactive) และจำเพาะต่อตัวบุคคล (personalization)
งานบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care) เป็นบทบาทโดยตรงของเภสัชกรที่มีต่อการดูแลรักษาด้วยยา เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ถูกต้องตามต้องการและใช้ยาอย่างปลอดภัย เภสัชกรผู้ป่วยนอกมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการส่งมอบยาที่มีคุณภาพ แนะนำการใช้ยา และติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย การพัฒนาองค์ความรู้ทั้งศาสตร์ด้านเภสัชบำบัด (pharmacotherapy) และเภสัชพันธุศาสตร์ (pharmacogenomics) จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดูแลผู้ป่วยในรูปแบบองค์รวม (holistic care) ทั้งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา อันเป็นที่มาของการจัดอบรมหลักสูตร 2020 Ambulatory Pharmacotherapy : world- class holistic care
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจหลักการใช้ยาในผู้สูงอายุแบบองค์รวม เช่น การใช้ยากลุ่มต้านโคลิเนอร์จิก การใช้ยารักษาและป้องกันภาวะกระดูกพรุน การใช้วัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน การปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับการทำงานของไต เป็นต้น
2. เข้าใจหลักการพื้นฐานของเภสัชพันธุศาสตร์และสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับการตรวจยีนแพ้ยาและการตรวจยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเมตาบอลิสมของยา (การดูดซึมยา การทำลายยา)
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยแจ้งผ่านผู้จัดการแผนกเภสัชกรรม หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ภญ. วารี จตุรภัทรพงศ์ แผนกเภสัชกรรมคลินิก โทร. 0-2011-3242, 087-5097446 e-mail: wareej@bumrungrad.com