การประชุมวิชาการ
CUPHARMATALK: Tear secretagogues, New drugs for the regenerate tears synthesis and Dry Eye Disease
ชื่อการประชุม CUPHARMATALK: Tear secretagogues, New drugs for the regenerate tears synthesis and Dry Eye Disease
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-036-08-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 16 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ