การประชุมวิชาการ
โครงการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) “Warfarin Clinic Management in the COVID-19 Era (EP.1)”
ชื่อการประชุม โครงการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) “Warfarin Clinic Management in the COVID-19 Era (EP.1)”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-004-08-2563
สถานที่จัดการประชุม ผ่านโปรแกรม Cisco Webex
วันที่จัดการประชุม 21 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Warfarin เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาภาวะอุดตันของหลอดเลือด โดยมีการใช้กันมาอย่างยาวนาน แต่เนื่องจากเป็นยาที่มีดัชนีในการรักษาแคบ จึงอาจจะพบปัญหาจากการใช้ยาได้ เช่น ภาวะแทรกซ้อนของการเกิดเลือดออก ความซับซ้อนของอันตรกิริยาของ Warfarin กับภาวะโรคของผู้ป่วย หรือยาอื่นที่ผู้ป่วยได้รับ และการติดตามผลการใช้ยาอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วย เป็นต้น เภสัชกรซึ่งเป็นบุคคลากรหลักในการดูแลให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาเป็นอย่างดี รวมทั้งต้องพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อยู่เสมอ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น ทำให้เภสัชกรจึงต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการแก่ผู้ป่วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับยาที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย อย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานประชุม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยา รวมทั้งข้อบ่งใช้ของยา Warfarin
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานประชุม สามาถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการให้คำแนะนำดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสูงสุด
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
1. มีระบบลงทะเบียนล่วงหน้า (Google Forms) โดยให้ผู้ร่วมสนใจเข้าสัมมนาออน์ไลน์ เข้ามากรอกชื่อสกุล เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สถานที่ทำงาน และอีเมล เพื่อใช้ในการส่งลิงค์สำหรับเข้าฟังสัมมนาในการเข้าฟัง และลิ้งค์สำหรับทำข้อสอบ (ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่สัมมนา) โดยจะส่งอีเมลให้ผู้ฟังก่อนวันประชุม 1 วัน 2. มีระบบการลงชื่อเข้าฟังสัมมนาออน์ไลน์ก่อนถึงเวลาเข้าฟัง และเก็บข้อมูลผู้ที่เข้าร่วมฟังสัมมนาออน์ไลน์ รวมทั้งผู้ที่ทำข้อสอบเพื่อประเมินความรู้หลังฟัง 3. มีระบบรวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนาออน์ไลน์ และคะแนนการประเมินเพื่อส่งสภาเภสัชกรรม