การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 18
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 18
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-029-09-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และ ผ่านทางระบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 24 -25 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร แพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ ประมาณ 50-100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนขึ้นจนยากที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะสามารถติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ ได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มพูนความรู้ด้านเภสัชวิทยาที่ทันสมัยแก่ผู้เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ โดยในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นการทบทวนเภสัชวิทยาของกลุ่มยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเภสัชวิทยาของยาใหม่ ได้แก่ เภสัชวิทยาของยาใหม่ที่รักษาโรคเกี่ยวกับ COVID-19 และ acid-peptic ulcers ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่ม non-vitamin K antagonist oral anticoagulants (NOACs) กลุ่มยาขยายหลอดลมออกฤทธิ์ยาวชนิดใหม่ที่ใช้รักษาโรคหืด ยากดภูมิคุ้มกันที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง ความรู้ที่ทันสมัยของยาที่ใช้รักษาโรคเลือดไหลไม่หยุด (hemophilia) ยาใหม่กลุ่ม D2 receptor agonist ที่ใช้รักษาโรคจิตเภท บทบาทของยาสลบชนิด methoxyflurane ในการรักษาอาการปวดเฉียบพลัน และเภสัชวิทยาของ orexin receptor antagonists เป็นต้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เลื่อนประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 จากเดิมวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 เป็นวันที่ 24-25 กันยายน 2563 และได้ปรับรูปแบบการประชุม hybrid meeting (face to face) และการรับฟังบรรยายผ่านระบบประชุมออนไลน์ โดยเว้นระยะห่างและจำกัดผู้เข้าห้องประชุมร่วมทั้งมาตรการในการป้องกัน COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาล
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรได้ทบทวนความรู้ทางเภสัชวิทยาของกลุ่มยาที่ใช้เดิมและเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยของยาใหม่
2.ส่งเสริมให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ในการดูแลและให้คำแนะนำการใช้ยาแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยได้มีองค์ความรู้ด้านเภสัชวิทยาที่ก้าวหน้า ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ยาอย่างเหมาะสม
3.เพื่อเป็นการบริการวิชาการหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากสภาเภสัชกรรมแก่เภสัชกร
คำสำคัญ
เภสัชวิทยาของยาใหม่
วิธีสมัครการประชุม
การลงทะเบียน เลือกได้ 2 ช่องทาง 1.ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม ภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 ค่าลงทะเบียน 3,000.- บาท (ค่าลงทะเบียนครอบคลุม สไลด์ประกอบการบรรยาย (download ผ่าน QR code) กระเป๋าใส่เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง) 2.หรือ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex ค่าลงทะเบียน 500.- บาท ภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 การสมัครและการชำระเงิน ทำได้ 2 วิธี •สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเป็นเงินสด ที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ •สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา หรือ ส่งทางโทรสาร (Fax) ใบนำฝากของธนาคาร (pay in หรือสลิป ATM) มายังโทรสาร 02-644-4536 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ ที่โทรศัพท์/โทรสาร 02-6444536 หรือ ภาควิชาเภสัชวิทยา ที่โทรศัพท์/โทรสาร 02-6448700