การประชุมวิชาการ
(Online) “Essential of Respiratory Inhalation Devices for Pharmacists”
ชื่อการประชุม (Online) “Essential of Respiratory Inhalation Devices for Pharmacists”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-027-09-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 11 กันยายน 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยาในโรคทางเดินหายใจซึ่งมีอุปกรณ์พ่นสูดขึ้นมาเกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณ์พ่นสูดรูปแบบต่างๆ มากขึ้น เพื่อเพิ่มการนำส่งยาสู่ปอดผู้ป่วยที่ดีขึ้น เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่จะมีความรู้ของหลักการของอุปกรณ์แต่ละชนิด รวมถึงข้อควรระวัง และข้อแนะนำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์แต่และประเภทด้วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ
ในหัวข้อ “Essential of Respiratory Inhalation Devices for Pharmacists” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่ จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์พ่นสูดในโรคทางเดินหายใจ เพื่อที่เภสัชกรจะได้แนะนำผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเกี่ยว เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการของการพัฒนาอุปกรณ์พ่นสูดรูปแบบต่างๆ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจข้อควรระวังที่จะต้องแนะนำการใช้อุปกรณ์พ่นสูดแก่ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์พ่นสูดท่ามกลางวิกฤติ COVID-19
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th