การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ หัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องธุรกิจสมุนไพร” ภาคการตลาด และภาคการผลิต
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ หัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องธุรกิจสมุนไพร” ภาคการตลาด และภาคการผลิต
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-020-08-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 27 -28 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจจะเข้าสู่ธุรกิจอุตสาหกรรม 2. ผู้ประกอบการที่ต้องการขยายตลาด และเพิ่มยอดขาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออก และอยู่ในเป้าหมายการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร ไม่ว่าจะเป็นยา อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง เวชสำอาง เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตลอดจนเปิดบทบาทความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อการสนับสนุนผู้ประกอบการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางวิชาการ เทคนิคด้านกฎหมายและด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร จึงสมควรให้มีการประชุมวิชาการ ครบเครื่องเรื่องธุรกิจสมุนไพร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เทคนิคด้านการตลาด และกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ ต่อการสนับสนุนผู้ประกอบการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ
3. สร้างภาคีที่จะร่วมสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการ และเป็นโอกาสที่จะได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผู้ที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจนี้ ร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสทางธุรกิจ ร่วมเข้าฟังประชุมวิชาการ “ครบเครื่องเรื่องธุรกิจสมุนไพร” วันที่ 27 ส.ค. 63 (เนื้อหาเกี่ยวกับภาคการตลาด) ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท วันที่ 28 ส.ค. 63 (เนื้อหาเกี่ยวกับภาคการผลิต) ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท หากลงทะเบียน 2 วัน จะจ่ายค่าลงทะเบียนเพียง 4,000 บาท สถานที่จัดประชุม โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี ผู้จัด คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.0 2986 9213 ต่อ 4285, 4286 Email: tupharmASAP@gmail.com