การประชุมวิชาการ
Update Regulations from Medical Device Control Division
ชื่อการประชุม Update Regulations from Medical Device Control Division
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-003-08-2563
สถานที่จัดการประชุม ONLINE with ZOOM Webinars
วันที่จัดการประชุม 24 สิงหาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปี 2563 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีการพัฒนากฎหมายลำดับรอง ได้แก่ กฎกระทรวง ประกาศต่าง ๆ ที่สำคัญและจะบังคับใช้ต่อการยื่นคำขอของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ กระทบต่อการทำงานของสมาชิกและการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ของผู้ประกอบการที่เป็นทั้งผู้ผลิตและนำเข้า สมาคมฯ จึงได้จัดการประชุมวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3-2563 เรื่อง “Update Regulations from Medical Devices Control Division : กฎกระทรวง ประกาศต่าง ๆ เพื่อการรองรับ พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2562 เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ที่ต้องขออนุญาต แจ้งรายการละเอียด หรือจดแจ้ง เรื่องฉลากและเอกสารกำกับยา การขอโฆษณาที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต การจัดการเรื่องร้องเรียน และการทำรายงานกรณีแจ้งเลิกกิจการไม่ต่ออายุ” ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 9.30 – 12.30 น. และให้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านดังกล่าวมาให้ความรู้แก่เภสัชกร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทราบถึงข้อมูลที่ทันสถานการณ์และสามารถปฏิบัติงานและการวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความเข้าใจในประกาศฯ ที่ออกมา
วัตถุประสงค์
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
1) บทบาทแนวทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องมือเเพทย์
2) ข้อมูลทีทันสถานการณ์กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ใหม่ในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องมือเเพทย์ ที่มีผลต่องานด้านทะเบียนผลิตภัณฑ์
3) ผลกระทบจากกฎหมายลำดับรอง ได้แก่ กฎกระทรวง ประกาศต่าง ๆ ที่สำคัญ
4) การเตรียมแผนงานและเอกสารต่างๆ เพื่อรองรับ พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2562
คำสำคัญ
Medical Device Act, Medial Device Regulations, Medical Device Registration, medical Device Labeling, Medical Device Advertising
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ที่ https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SP3ibYK5TvekeCStYaBBww